PAULIUS BERESNEVIČIUS
1949 metų rugsėjo mėnesį pirmuoju Eigirdžių septynmetės mokyklos direktoriumi paskiriamas Paulius Beresnevičius, gimęs 1928 m balandžio 28 d. Virmėnuose, Telšių rajone, baigęs Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo istorijos mokytojo specialybę.
Vadovaujant P. Beresnevičiui mokykloje plėtojama įvairiapusė visuomeninė veikla. Įsteigiamas šokių ratelis, fizinės kultūros būrelis, organizuojami kaimyninių Ubiškės ir Kaunatavos septynmečių mokyklų sąskrydžiai. Jis mokė pareigingumo, drausmingumo, darbštumo, reiklumo sau ir kitiems, o pamokoje dirbti taip, kad namuose nebereikėtų ruošti namų darbų.
1953 metais dirba Telšių Žemaitės vidurinės mokyklos mokymo dalies vedėju.
1958-1961 m.m. – Telšių kurčiųjų mokyklos direktoriumi. 1970-1981 m. dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu partijos istorijos institute prie LKPCK ir dėstė Vilniaus aukštosiose mokyklose. Iki 1981m. – Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto direktoriaus pavaduotojas, nuo 1981-1991 m. – direktorius. 1972 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją. Respublikos Mokslų taryba P. Beresnevičiui pripažino mokslo daktaro vardą.
Per pedagoginio darbo laiką buvo apdovanotas 16 garbės bei pagyrimo raštų, 3 medaliais, Garbės ženklo ordinu, buvo suteiktas LTSR nusipelniusio mokytojo garbės vardas. 1981 m. suteiktas docento vardas.
P. Beresnevičius buvo tarybinis istorikas. Jo darbai, susieti su komunistų partijos istorija ir veikla. Mokslinės veiklos laikotarpiu parašė apie 100 straipsnių. 1989 -1991 m išleisti istorijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms: „Lietuvos istorijos skaitiniai 5 klasei”, „Pažinkim Tėvynės istoriją” 3-4 kl. kartu su bendraautore Rugelevičiute.
1992 m. dirbo Baltarusijos Respublikos lietuviškose mokyklose: Palesoje, Rimdžiuose, parašė straipsnį „Palesos kraštas”. 1994 m. jam suteikta mokytojo eksperto kvalifikacija.
1996 12 18 P. Beresnevičiaus gyvybė nutrūko. Palaidotas Vilniuje.

ALEKSAS IMELIS
Aleksas Imelis – antrasis Eigirdžių septynmetės mokyklos direktorius, gimęs 1931- 01-02. Direktoriavo čia nuo 1953 iki 1961 metų.
Vadovaujant A.Imeliui pertvarkomas mokyklos aikštynas, šokių būreliui nuperkami tautiniai rūbai, akordeonas. Kadangi mokyklai trūko lėšų, buvo auginami linai. Juos teko ne tik prižiūrėti, bet patiems ir nurauti. Buvęs direktorius mano, kad mokytojai buvo atsidavę savo darbui, iniciatyvūs, dirbo iš idėjos, nereikalaudami papildomo užmokesčio. Už puikų pedagoginį darbą apdovanotas eile pagyrimų ir garbės raštų. Už darbo nuopelnus Eigirdžiuose A.Imeliui suteikiamas Liaudies švietimo pirmūno ženklelis.
Vėliau A. Imelis dirbo Telšių IV–ojoje („Atžalyno”) vidurinėje mokykloje. Dabar pensininkas, gyvena Telšiuose.

VACLOVAS MONČYS
Vaclovas Mončys – trečiasis mūsų septynmetės mokyklos direktorius, gimęs 1928 m. Šiaulių pedagoginiame institute įsigijęs fizikos matematikos mokytojo specialybę.
Direktoriumi čia dirbo 1962-1968 m. Buvo labai mylimas mokinių, visada ramus, besišypsantis. Pats labai mėgo sportą, dažnai laisvalaikiu slidinėdavo. Laisvu nuo darbo metu, panaudodamas autonominį generatorių, įvedė mokykloje elektros šviesą. Jam direktoriaujant, 1963 m.pastatytas pirmasis mūrinis mokyklos priestatas.
1968 metais su šeima persikelia į Plungę ir tęsia pedagoginį darbą. V. Mončys apdovanotas eile Švietimo ministerijos pagyrimo raštų. Jam suteiktas LTSR Švietimo žymūno ženklelis. Mirė 1981 m. gegužės 22 d. ir palaidotas Plungėje.

VYTAUTAS IZIDORIUS NOREIKA
Vytautas Izidorius Noreika Eigirdžių mokyklai vadovavo 22 metus – nuo 1968m. iki 1990 m. Prieš tapdamas mūsų mokyklos direktoriumi, vadovavo Varnių rajono Pašilės septynmetei mokyklai, Šilalės rajono Kaltinėnų vidurinei mokyklai.
Nuo 1959 m. paskirtas Varnių rajono Švietimo skyriaus vedėju, o 1962 m. perkeltas dirbti Šilalės rajono Švietimo skyriaus vedėju.
1968 m. paskiriamas dirbti Telšių rajono, Eigirdžių aštuonmetės mokyklos direktoriumi, dėsto vokiečių kalbą. Direktoriaus pastangų dėka pastatytas namas mokytojams ir naujas mokyklos priestatas (1988 m.).
Daug dėmesio skiriama moksleivių meniniam ugdymui, darbuotojų meninei saviveiklai, vadovauja ir rašo scenarijus.
V. Noreika už nuoširdų darbą ir gerą vadovavimą mokyklai apdovanotas rajono švietimo skyriaus pagyrimo raštais, 1975 m. apdovanotas LTSR Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu.
Direktorius V. Noreika ir pats aktyviai dalyvavo mokyklos ir rajono meno saviveikloje, nepakeičiamas Dėdės Derliaus, Lašininio vaidmenyse.
Respublikinėje meno saviveiklininkų apžiūroje laimėta pirma vieta. Nepamirštami ir mokytojų ansambliai vadovaujami direktoriaus. O koks direktorius būdavo nuostabus Senelis Šaltis Naujametiniuose karnavaluose. Už meninės saviveiklos pasiekimus apdovanotas daugybe LTRS Kultūros ministerijos pagyrimo raštu, LTSR meno saviveiklos žymūno ženkleliu.
V. Noreika buvo reiklus ir principingas vadovas, kūrybingas ir linksmas žmogus. 2003 m. parengė savo knygą ir ruošėsi ją išleisti.
2005 09 16 atgulė amžino poilsio Telšių miesto kapinėse.

TARIMANTAS JANKAUSKAS
Tarimantas Jankauskas direktoriumi mūsų mokykloje dirbo 1990-1991 m.m. Dėstė fiziką, vadovavo jaunųjų fotografų būreliui. Skyrė didelį dėmesį mokinių estetiniam, meniniam lavinimui, popamokinės veiklos organizavimui.
Anksčiau dirbo Akmenės raj., Tučių aštuonmetėje, Telšių rajono VI vidurinėje mokykloje, Viešvėnų vidurinėje mokykloje ir Telšių rajono švietimo skyriuje.

DANUTĖ LINKUVIENĖ
Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktore dirbo 1992-1993 m.m. Dėstė istoriją.
D. Linkuvienė pedagoginį darbą pradėjo baigusi VVPI ir įgijusi istorijos mokytojos specialybę. Ji anksčiau dirbo Telšių rajono Kaunatavos, Gedrimų, Degaičių pagrindinėse mokyklose. Stengėsi burti mokyklos bendruomenę, buvo reikli, valdinga kartu dėmesinga ir jautri bendradarbiams. Jos rūpesčiu estetiškai išdažyti mokyklos koridoriai.
Dabar gyvena ir dirba pedagoginį darbą Klaipėdoje.

ROMALDAS KAZAKAITIS
Romaldas Kazakaitis Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriumi paskirtas 1993 m. gruodžio 1 d. Direktoriavo iki 1997 m. sausio mėnesio. Dėstė istoriją. 1993 m. lapkričio mėn. suteikta vyresniojo mokytojo kategorija. 1996 m. – I vadybinė kategorija.
Daug dėmesio skyrė mokinių popamokinei veiklai, mokinių ir mokytojų glaudesniam bendravimui. 1996-1999 m. Eigirdžių mokykloje dirbo mokyklos bibliotekoje, dėstė istoriją.
R. Kazakaitis pedagoginį darbą pradėjo Telšių rajono Lieplaukės aštuonmetėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 1983 m. LKP Telšių rajono komitete, 1984 m. LLKJS Telšių RK I sekretoriumi. Dirbo Varnių ir Telšių Žemaitės vidurinėse mokyklose direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Dabar dėsto istoriją Telšių rajono „Džiugo” vidurinėje mokykloje.

STANISLAVA BRASIENĖ
Stanislava Brasienė direktoriavo mūsų mokykloje nuo 1997 01 27 iki 1997 07 01.
Pirmuosius pedagoginio darbo metus pradėjo Telšių rajono Lieplaukės aštuonmetėje mokykloje ir ten dirbo 1978 – 1981 m. Telšių rajono Eigirdžių pagrindinėje mokykloje dirba nuo 1981 m., dėsto matematiką, vadovauja matematikų būreliui.
Stanislava Brasienė baigė Šiaulių K.Preikšo pedagoginį institutą, 1996 m. jai suteikta vyresniosios matematikos mokytojos kvalifikacinė kategorija.
1998-2002 m.m. mokytoja S. Brasienė buvo rajono matematikų metodinės tarybos narė. Mūsų mokykloje taip pat eilę metų vadovavo 5 – 10 klasių metodiniam rateliui. Mokytoja aktyviai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje, dalijasi darbo patirtimi mokyklos ir rajono metodiniuose užsiėmimuose. Rajono mokytojams vedė seminarą „Nacionalinis moksleivių pasiekimų tyrimas”.
Mokytoja noriai įsijungia į mokyklos projektinę veiklą, dalyvavo rengiant ir vykdant projektus: „Pagalbos kaimo šeimai centro steigimas”, „Aš galiu”, „Verslumo ugdymas kaimo bendruomenėje” ir kt.
Apdovanota mokyklos ir rajono Švietimo skyriaus padėkos raštais už mokinių ruošimą matematikos olimpiadoms ir aktyvią projektinę veiklą.

DANUTĖ JUŠKIENĖ
Nuo 1997 m. rugpjūčio 25 d. mokyklai vadovauja Danutė Juškienė. Ji gimė 1957m. rugsėjo 22 d. Pagermantės kaime, Telšių rajone. Mokėsi Telšių rajono Kęstaičių pradinėje mokykloje, 1975 m. baigė Plungės rajono Alsėdžių vidurinę mokyklą. 1982 metais – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, jai suteikiama lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija.
1996 m. apsigynė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją, 1999 m. suteikta I vadybinė kategorija. 2004 m. baigė viešojo administravimo magistro studijas Kauno technologijos universitete.
Pedagoginį kelią pradėjo Telšių rajono Ubiškės vidurinėje mokykloje, 1980 – 1981 m.m. dirbo direktoriaus pavaduotoja užklasiniam darbui, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1981 m. dirba Eigirdžių pagrindinėje mokykloje ir dėsto lietuvių kalbą, daug metų vadovo literatų bei maironiečių būreliams. Rengė moksleivius filologiniams rašinių, skaitovų konkursams. Daug dėmesio skyrė individualių gebėjimų lavinimui, kūrybingumo ugdymui. 1990-1991m.m. mūsų mokykloje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Iki 1997m. vėl lietuvių kalbos mokytoja. 1997-08-25 skiriama mokyklos direktore. Vadovaudama mokyklos bendruomenei daug dėmesio skiria inovacijoms: komandiniam darbui, naujų darbo formų diegimui, projektinei veiklai, mokyklos etoso kūrimui, pedagogų ir tėvų švietimui. Projektų: „Mokykla – pagalbos kaimo šeimai centras”, „Kaimo bendruomenės verslumo”, „Pažink save ir savo kraštą”, „Devyni amatai”, „Aš galiu”, „Tėvų pramintu mokyklos taku ir aš einu” bei kt. vadovė bei koordinatorė.
Aktyviai dalyvauja Eigirdžių miestelio bendruomenės veikloje, yra bendruomenės tarybos narė, Eigirdžių parapijos CARITO reikalų vedėja, daug dėmesio skiria glaudžiam mokyklos, bažnyčios, seniūnijos, etnokultūros centro bendradarbiavimui, rėmėjų paieškai.
1994-2001 m. vadovavo Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodiniam rateliui, dabar rajono metodinės tarybos narė. Nuo 2003 m. – lietuvių kalbos ugdymo pagrindinėje mokykloje konsultantė. Organizavo ir pravedė seminarus rajono ir apskrities mokytojams: „Ugdymo proceso modernizavimas”, „Mokymosi motyvacijos stiprinimas”, „Tradiciniai ir aktyvieji mokymo metodai” ir kt. Organizuotos konferencijos rajone: „Mokykla – šeima – visuomenė”, Telšių apskrities pagrindinių mokyklų vadovams – „Pagrindinės mokyklos stiprinimo galimybės”.
Direktorė yra veikli, darbšti, daug atiduodanti savo asmeninio laiko bei jėgų mokyklos bendruomenei, jos iniciatyva mokykloje įsteigtas muziejus, pastatytas stogastulpis „Mokyklai – 100”, rengiama knyga apie mokyklą, kuriamas filmas.
Danutė Juškienė apdovanota padėkos raštais: Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto prezidiumo – už aktyvią visuomeninę veiklą, Telšių rajono Švietimo skyriaus – už moksleivių individualių gebėjimų lavinimą, rengimą filologų ir kitiems konkursams bei kt.

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 20 guests and no members online