Pradžių pradžia

Atsigręžk atgal –
Ten baltas mokyklos mūras.
Jo raukšlėse įskaitysi
Visas savo sėkmes ir nesėkmes…

1905m. Eigirdžiuose įsteigiama valdinė pradžios mokykla. Pirmasis mokytojas – rusas Selianovas. Visi dalykai, išskyrus lietuvių kalbą, buvo dėstomi rusų kalba. Taigi, carizmo vykdoma rusinimo politika dar tęsėsi. Ir tik 1918m., Lietuvoje paskelbus nepriklausomybę, pasikeičia mokykla – ji tampa lietuviška, tautinė.

Spėjama, kad mokytojas Selianovas Eigirdžiuose mokytojavo apie devynerius metus. Jo mokiniais galėjo būti Adomas ir Juozas Lukošiai, Adomas Norbutas, Stanislava Norbutaitė, Domininkas ir Antanas Perminai, Kostas ir Juozas Šamonskiai bei kiti.
Žinių apie pirmąją mokyklą suteikė seniausia Eigirdžių gyventoja a.a. Zofija Biknienė (1898-1998). Prisiminimus apie mokyklos istoriją surinko ir užrašė mokytoja Adolfina Simutienė, taip pat buvusi šios mokyklos mokinė.

Pirmieji mokytojai – Marija Būtėnaitė, Rušelytė, T.Bagdonavičiūtė, A.Adomavičienė, J.Juodeikis, A.Beresnevičienė, K.Šidlauskas ir pirmieji mokiniai ilsisi Amžinybėje…
Apie 1917-1919 metus mokykla veikė ir privačiame name. Amžininkų žodžiais tariant „pas Šamonskį”(dabar gyvena J.Kačinskis).

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo,1918m., mokykla atgavo pastatą, vokiečių statytą kariniams tikslams. Nuo pirmos mokyklos jis buvo į rytų pusę. Dabar tame pastate felčerių – akušerių punktas. Ilgą laiką jame gyveno mokyklos direktoriaus Vytauto Noreikos ir mokytojų Perminų šeimos.
1925-1931m. Eigirdžiuose mokytojauja Justinas Juodeikis, kilęs nuo Platelių. „Mokytojas buvo reiklus, suteikdavo daug žinių”,- (iš mokinės I.Vaitkutės prisiminimų).

1931-1939m. dirba mokytoja Teodora Bagdonavičiūtė. Mokytoja turėjo labai gražų balsą, mėgo dainuoti.
Nuotraukoje įamžinti mokiniai: E.Juodeikytė, E.Musonaitė, Mažeika, P.Jonušaitė, T.Perminaitė, V.Petrauskaitė, Pagojus, A.Raudytė, K.Venckutė, J.Vasiliauskas, A.Užpalytė, A.Užpalis ir kiti.

1934m. pradeda mokytojauti Kostas Šidlauskas. Mokyklos gyvenimas pagyvėja: švenčiamos religinės ir valstybinės šventės, veikia patriotiniai būreliai. Mokytojas priklausė jaunalietuvių organizacijai. Tokia patriotinė veikla nepatiko tarybinei valdžiai. 1941m. mokytojas buvo ištremtas į Komiją, ten ir žuvo.
1936 metais Lietuvos Švietimo ministerija Eigirdžių pradžios mokyklos statybai paskyrė 7500 litų („Mūsų kraštas” Nr.27). Tada pastatyta medinė mokykla, kuri ir dabar tebestovi.

Apie 1933-1936 metus mokykloje mokėsi: J.Juodeikis, V.Juodeikytė, M.Juodeikytė, S.Juodeikytė, P.Musonas, J.Kačinskas, A.Meiliūtė, A.Molytė, J.Pagojus, S.Praspaliauskaitė, M.Šimkutė, P.Vitkus, A.Vitkus, O.Vitkutė, S.Vitkutė, Z.Vitkutė ir kiti.
Skaudūs 1941 metų antrojo pasaulinio karo ir pokario metai. Iš mokyklos išnyksta tautiniai ir valstybiniai atributai. Tačiau mokymo procesas nenutrūko. Kantrūs ir darbštūs mokytojai A. Beresnevičienė, V.Gelžinytė, Simanauskas moko pradinių klasių mokinius.

Mokytoja Adelė Beresnevičienė mūsų mokykloje išdirbo 38 metus. Tai humaniška, paprasta, kruopšti, pareiginga pedagogė, labai švelnaus balso. Priėjusi prie nerašančio mokinio klausdavo: „Ko nerašai, ar paišelio neturi?” (iš mokinės A.Monstytės atsiminimų). Jos sūnus Paulius Beresnevičius taip pat pasirinko pedagogo kelią.

Septynmetė mokykla

1949 m. įsteigiama 5 klasė ir mokykla tampa septynmete. Mokosi 209 mokiniai. Pirmasis mokyklos direktorius – Paulius Beresnevičius (vėliau pedagogikos ir istorijos mokslų daktaras, istorijos vadovėlių autorius). Atvyksta dirbti mokytojai: S. Kačkuvienė, Z. Kuzmickaitė (Norbutienė), A. Milkintaitė (Beresnevičienė – Pauliaus Beresnevičiaus žmona), Šidlauskaitė (Kojelienė), V. Mončys, P. Ilginis.
Mokyklą garsina įsteigto liaudies šokių ratelio šokėjai bei sportininkai, kuriems vadovauja mokytoja Z. Kuzminskaitė (Norbutienė). Žemaitės teatro patalpose įvyko pirmoji septynmečių mokyklų meno saviveiklos apžiūra, kurioje Eigirdžių mokyklos mokiniai laimėjo pirmąją vietą.

1951-1952m. įkurta „Jaunosios Gvardijos” pionierių draugovė. Pirmoji pionierių vadovė A.Milkintaitė (Beresnevičienė). Draugovės tarybos pirmininkas – Petras Perminas.

1952 metais išleidžiama pirmoji septintokų laida. Jų baigė 13 mokinių. Klasės vadovas – Vaclovas Mončys.

1953m. mokyklai vadovauti paskiriamas Aleksas Imelis. Toliau mokyklą garsina vyresniųjų ir jaunesniųjų mokinių grupių liaudies šokių rateliai.
1956 m. mokytojo V. Mončiaus dėka sužimba pirmoji elektros lemputė.
1958 m. mokykloje pradeda dirbti Janina Bagdonaitė mokymo dalies vedėja, dėsto lietuvių kalbą.

Patys mokiniai puošia ir gražina mokyklos aplinką, organizuoja įvairias šventes, vyksta į ekskursijas.1960 m. mokykloje pradeda dirbti Petras Perminas, dėsto fizinį lavinimą, muziką, vadovauja chorui. Mokyklos choristai užima rajone prizines vietas, neatsilieka ir šokėjai.

Aštuonmetė mokykla

1962-1963 m. mokyklai pradeda vadovauti Vaclovas Mončys. Jam direktoriaujant pastatytas mokyklos mūrinis priestatas. 1963 m mokykloje pradeda dirbti Marija Baltrušaitienė, 1965 m. – Donata Vitkienė, kiek vėliau Elena Vėlienė ir kiti mokytojai.

Nuo 1968 m. prie mokyklos vairo stoja ilgametis mokyklos direktorius Vytautas Noreika. Mokykloje suklesti meno saviveikla, darbas pionierių draugovėje. Veikia jaunųjų gamtininkų, kuriems vadovauja Eugenija Noreikienė, sporto, turistų, literatų būreliai, scenos mylėtojus subūrė agitbrigada „Sprigtukas medinukas”.

Sėkmingi 1970-1971m.m. Rajono moksleivių agitbrigadų apžiūroje „Sprigtukui Medinukui” paskirta pirma vieta (vadovė E.Noreikienė). Žygio ir dainos konkurse mokiniai užėmė antrąją vietą. Zoninėse šaškių varžybose iškovota pirma vieta (vadovas V.Monstys). Meno saviveiklos apžiūroje spaliukų choras ir šokių ratelis laimėjo rajone antras vietas (vadovai P.Perminas ir V.Bielskienė). 1972 m. metais iš Niurkių pradinės mokyklos atvyksta Irena Mikutavičienė.

1973 m. mokyklos pionieriai, kuriems vadovavo vyr. pionierių vadovė Teresė Jurgutytė, aktyviai dalyvavo Lietuvos pionierių organizacijos 50 – mečio renginiuose. „Jaunosios Gvardijos” draugovės pionieriai žygiavo visais maršo maršrutais. Maršrute į „Žinių šalį” A.Čeponio ir Pionierijos 50 – mečio būreliai mokslo metus baigė 100% pažangumu. Lengvosios atletikos keturkovės varžybose draugovė užėmė pirmąją vietą rajone. 1974 m. mokykloje pradeda dirbti Aldona Niunevienė.

1977 m. pradėjo dirbti Ona Birutė Bumblauskienė, dėstė rusų, lietuvių k. ir geografiją. 1980 m. direktoriaus pavaduotoja dirbo Laimutė Pacevičienė ir dėstė lietuvių kalbą. Nuo 1981 m. iki 2001 m. direktoriaus pavaduotojos pareigose – Ona Birutė Dumbliauskienė.

Į kolektyvą įsilieja jaunos specialistės: Alina Vaitilavičiutė, pradinių klasių mokytoja, Stanislava Brasienė, matematikos mokytoja, Danutė Lučinskaitė – Juškienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Mokykloje labai aktyvūs jaunieji gamtininkai (vadovė mokytoja Eugenija Noreikienė), sportininkai, dainininkai ir šokėjai (vadovai J. ir P. Perminai), jaunieji literatai (vadovė D. Juškienė).
7-8 klasių moksleiviai, vadovaujami mokytojos D. Juškienės pastatė Žemaitės „Marčią”. Jono vaidmens atlikėjas – R. Kaubrys (dabar Klaipėdos teatro režisierius), Katrės – Donata Kaubrytė, senosios Vingienės – Rima Bučmytė. Neatsilieka veikloje ir J. Gvardijos pionierių draugovės taryba, vadovaujama vyr. pionierių vadovės T. Jurgaitytės.

1984 m. tėvų pėdomis pedagogo kelią pasirenka Mindaugas Noreika, tais metais vyr. Pionierių vadove pradeda dirbti ir istoriją, geografiją dėstyti Biruta Mažeikienė. Nuo 1985 m. istorijos moko Bronislovas Pocius.

1988 m. pastatomas antrasis mūrinis pastatas. Mokykla praturtėjo naujais kabinetais, valgykla, sporto sale. Įrengtas radijo centras. Į pagrindinį pastatą perkelta biblioteka.
Visą popamokinę veiklą iki 1991 metų vykdė pionierių draugovė, kuriai vadovavo vyr. pionierių vadovės Birutė Narmontienė, Biruta Mažeikienė, Rita Rasiulienė. 1987m. fiziką pradeda dėstyti Adelė Žitaveckienė.

1988 m. prasidėjęs Lietuvos atgimimas į mokyklą sugrąžino tautinę vėliavą, himną. Vasario 16 – oji tampa svarbiausia švente mokykloje. Vietoje tarybinės atributikos kabinetai pasipuošia Lietuvos patriarcho Jono Basanavičiaus bareljefais, Vyčiu.
1990 – 1997 m. metais direktoriais dirba Tarimantas Jankauskas, Danutė Linkuvienė, Romaldas Kazakaitis, Stanislava Brasienė.

1991 – 1992 m.m. 9 klasės mokinės R. Kačinskaitė, R. Lukošiūtė, R. Ruškutė dalyvavo respublikiniame jaunųjų filologų konkurse „Kalbos kultūra mokykloje” (vadovė D. Juškienė). Laima Brasaitė matematikos rajoninėje olimpiadoje užėmė trečią vietą (mokytoja St. Brasienė). „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” rajono varžybose iškovota pirma vieta (mokytojas Petras Perminas).
Įvairiapusę veiklą išvystė gamtininkų būrelis, vadovaujamas E. Noreikienės. Mokytoja su mokiniais daug padirbėjo ekologijos srityje. 7 klasės mokiniai M. Pučkorius, D. Masiliauskas, Ž. Šilingas, R. Rauktys, N. Juodeikis kartu su kitais bendraminčiais iš 12 šalių dalyvavo tiriant Europos oro taršą. Augino tabaką, kurio sėklos buvo gautos iš Suomijos, norėdami nustatyti rūgščių lietų įtaką augalams. Tyrė medžių kerpes. Gautus duomenis siuntė į Norvegiją. Pagal atsiųstus duomenis buvo sudaromi Europos žemėlapiai, kuriuos gaudavo ir Lietuva.

Devynmetė mokykla

Jaunųjų filologų konkurse A. Imbrasaitė laimėjo prizinę vietą, o respublikiniame konkurse apdovanota jauniausiojo dalyvio prizu (vadovė D. Juškienė). Įsteigiamas maironiečių sambūris (vadovė D. Juškienė), bendradarbiaujama su Lietuvos maironiečių draugija Vilniuje. 1994-1995 m.m. 5 klasės mokinys Tomas Keinys – šauniausias rajono 5-9 kl. moksleivis, o respublikiniame konkurse laimi III vietą (vadovė D.Juškienė).

1996 m. rugsėjo 1d. pašventinta mokykla.

1997 m. mokyklai pradeda vadovauti Danutė Juškienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui toliau dirba Ona Birutė Bumblauskienė.

1997 metai – maironiečių veiklos metai. maironiečiai aktyviai dalyvauja rajono ir respublikos skelbiamuose literatūriniuose konkursuose.

7 klasės mokinės R. Kasparavičiūtės epistolinis rašinys „Žmogus, kuriuo didžiuojuosi”, pripažintas geriausiu ir išsiųstas į respublikinį konkursą (vadovė D. Juškienė).

Mokykloje puoselėjamos tautinės tradicijos. Organizuojamos vakaronės „Prie balto Kūčių stalo”, „Šokim, trypkim, linksmi būkim”. Organizuojami pasakorių konkursai, renkama tautosaka.
Lietuvos Nepriklausomybės 80–mečiui paminėti buvo pravesta pilietinio sąmoningumo savaitė, kurios metu vyko parodos, piešinių, rašinių konkursai.

Mokyklos šokėjai ir choristai (vadovai mokytojai R. Gustienė ir A. Bulkauskas) sėkmingai dalyvauja rajono konkursuose.

1998m. įsteigiama priešmokyklinė klasė, kurioje dirba mokytojos Rita Mineikienė, 1999 m. Biruta Mažeikienė ir nuo 2000m. Vaida Kačinskienė.

Direktorės D. Juškienės iniciatyva mokykla pamažu įsijungia į projektinę veiklą. Rajono moksleivių klubo „Viesulas” vykdomas projektas atkeliavo į mokyklą, buvo organizuota rajoninė „Pantomimos ir žaidimų šventė” (vadovė Danutė Juškienė).

1999 metų rudenį mokykla dalyvauja Švietimo kaitos fondo projektų rengtame konkurse „Pirmasis projektas” ir laimi (vadovė D. Juškienė ir R. Jonkuvienė). Įkuriamas Pagalbos kaimo šeimai centras. Mokykloje lankėsi gydytojai, psichologai, vyko vakaronės, konferencija, leidžiami bukletai. Įsigytas kopijavimo aparatas.

Dešimtmetė mokykla

1999 – 2000 m.m. mokykla tampa dešimtmete.

2000 m. lapkričio mėn. mokykla šventė 95 metų sukaktį, svečius sutiko atjaunėjusi, pasipuošusi. Ta proga direktorės D. Juškienės, kraštotyros būrelio vadovės A. Simutienės bei istorijos mokytojos R. Jonkuvienės pastangų dėka atidarytas mokyklos muziejus. Mokytojų A. Bagužienės, R. Mineikienės ir G. Valatkos iniciatyva įkurta „Laiptų galerija”.

Mokyklos jubiliejui rengėsi visa mokykla. Glaudžiai bendradarbiauta su kultūros namais, rengiant meninę programą (vadovė Irena Jarienė). Šventės scenarijų parašė ir ją režisavo direktorė D. Juškienė. Mokyklą parėmė UAB „Eigirdžių agrofirma” (direktorius R. Štrafėlas). Jo dėka įsigyti baldai muziejui. AB „Žemaitijos pienas” vaišino sūreliais, jogurtu, vaisvandeniais. Mus sveikino tėveliai, Telšių apskritis, Telšių rajono savivaldybės, Švietimo skyriaus, Degaičių seniūnijos, kaimyninių mokyklų atstovai, buvę mokiniai, mokytojai.

2000-iesiems, jubiliejiniams metams, organizuotame rašinių konkurse Telšių dekanatui pristatyti Linos Baipšytės (9 kl.), R. Kasparavičiūtės (10 kl.) darbai. R. Kasparavičiūtės rašinys apdovanotas paskatinamąją premija. Jaunųjų filologų konkurse R. Kasparavičiūtei už publicistinį darbą rajone paskirta III-oji vieta. (Vadovė m-klos direktorė D. Juškienė). Daug šiltų ir gražių įspūdžių visiems paliko mamų ir dukrų šventė „Kraitelę kraunu” (vadovė mokytoja A. Bagužienė)
Lapkritį mokykloje svečiavosi Seimo narys Gediminas Vagnorius.

Glaudžiai bendradarbiaujama su Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapijos CARITU. Organizuojamos pagalbos šeimai akcijos „Tiesiu pagalbos ranką”, kartu parengtas projektas „Pažink save ir savo kraštą” (Vadovai – klebonas N. Petrikas, D. Juškienė).

Direktorė mokytojams organizavo seminarus: „Aktyvūs mokymo(si) metodai”, „Klasės auklėtojo darbo planavimas”. Aktyviai į projektinę veiklą įsijungė mokytojai: D. Juškinė, D. Dabašinskienė, A. Bagužienė, S. Vaičekauskienė, S. Brasienė, R. Jonkuvienė, A. Žitaveckienė, R. Mineikienė ir kiti. Vykdomi projektai: „Pagalbos kaimo šeimai centro įsteigimas”, „Vanduo”, „Aš galiu”, „Mes atradome pasaką”, „Aitvaras”, Hansa Banko organizuotame konkursiniame projekte laimėta 10 kompiuterių.

2000 m. išleidžiama pirmoji dešimtokų laida, pasižymėjusi aktyvumu, savarankiškumu.

2001 m. į užtarnautą poilsį palydimi mokytojai: Adolfina Simutienė, Petras Perminas, A. Niunevienė. Mokytojams padėkota už nuoširdų darbą. Adolfina Simutienė surinko, susistemino visą mokyklos istoriją, ilgai ir nuoširdžiai mokė vaikus taisyklingos kalbos logopediniuose užsiėmimuose. Nuoširdi pagalbininkė ir patarėja jauniesiems specialistams P. Perminas – aktyvus sportinės veiklos organizatorius, jo mokiniai dažnai užimdavo prizines vietas ne tik rajono sportinėse varžybose. Jam padėkota už gerus pasiekimus, ilgą ir sėkmingą pedagoginį darbą bei vadovavimą chorui. Mokytojas mūsų mokykloje pradėjo dirbti 1959m. Jis ir šios mokyklos mokinys. Mokytojas apdovanotas Meno saviveiklos žymūno ženkleliu, visa eile garbės ir padėkos raštų.

Kasmet mokyklos teikiamos paslaugos plečiasi. 2001 – 2002 m. m. įvestas ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas 2 kl. Mokiniams teikiama logopedo pagalba, veikia pailgintos darbo dienos grupė, kuriama profiliavimo pradmenų sistema. Be privalomų dalykų dėstomi ir pasirenkamieji bei moduliai: choreografija 1 – 4 kl., sveika gyvensena 5 – 6 kl., ekonomika 9 kl., informatika 7 – 8 kl., lietuvių k. („Teksto paslaptys”, „Kalbos nagrinėjimas”), matematikos („Funkcijos ir grafikai”, „Uždavinių sprendimo metodai”). Veikia būreliai: „Rusų kalbos svetainė”, „Kalbėkime angliškai”, Maironiečių sambūris, chemikų, fizikų, informatikų, etnokultūros, „Močiutės seklyčioje”, 2 sporto būreliai, jaunučių ir merginų mados šokių rateliai. 2002 m. direktorės, klebono Narsučio Petriko ir A. Bagužienės iniciatyva netradiciškai paminėta pasaulinė Gyvybės diena, JE vyskupo J. Borutos apsilankymas. Vyskupas aukojo Šv. Mišias, pasodintas ir pašventintas ąžuoliukas – Gyvybės išsaugojimo simbolis.

2002 m. mūsų mokykloje įvyko Telšių apskrities pagrindinių mokyklų asociacijos konferencija: „Ugdymo turinio dermė: perimamumas ir tęstinumas, pereinant iš II pakopos į III”. Konferencijoje dalyvavo ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė Elena Staniulienė, LPMA prezidentas, Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktorius Bronislovas Aleksandravičius, Telšių apskrities Švietimo inspekcijos viršininkas Stanislovas Tutlys, Telšių rajono Švietimo skyriaus vedėjas Vytautas Kleiva. Skaityti pranešimai: „Mokyklų tipai, jų dermė ir sąsajos ugdymo kontekste” (E. Stasiulienė), „Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos veiklos kryptys” (B. Aleksandravičius), „Pagrindinės mokyklos stiprinimo žingsniai” (S. Tutlys) ir kiti.

Tęsiamas „Aš galiu” projektas. Jo veikla aktyvina ugdymo procesą, skatina bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis žalingų įpročių ir sveikatingumo ugdymo srityje, padeda įtraukti bendruomenę į projektinę veiklą. Projekto rengimo ir vykdymo komanda: D. Juškienė, A. Bagužienė, A. Žitaveckienė, R. Jonkuvienė įtraukė visą mokyklos bendruomenę į prevencinę veiklą, vyko seminarai, šventės, parodos, mokiniai būrėsi į klubus. Respublikiniame netradicinių instrumentų konkurse 10 kl. mokinė N. Lazauskaitė užėmė II-ąją vietą. Konkurse „Aš galiu kurti grožį” dailės būrelio narės Jolantos Gulbinaitės piešinio motyvais nutapyta mokyklos sieninė freska.
2002 – 2003 m. m. mokyklos vardą garsino sportininkai, vadovaujami Bronislovo Šiaudkulio. Lengvosios atletikos varžybose I.Grigaitė ir A.Žitaveckytė užėmė 2-ąją vietą kvadrato varžybose 5 – 6 kl. mokiniai užėmė 3-ąją vietą. Sėkmingai sekėsi bėgiko dienoje Daivai Kazlauskaitei. Įspūdingai organizuota popietė „Sportuoja tėtis ir mama, sportuoju ir aš”.

Mokyklos pradinių klasių dramos būrelis, vadovaujamas mokytojos R. Mineikienės, mokslo metus kasmet užbaigia spektakliu. Etnokultūros būrelis (vad. B. Mažeikienė) suorganizavo renginius „Saulutė, šviesk, darbeliams kviesk”, liaudies žaidimų pynę „Suk suk ratelį”. Mokykloje vyko prasmingų, gražių tradicinių renginių: Mokslo ir žinių šventė, I – IV kl. moksleivių Rudenėlio šventė, Mokytojų diena, „Prie balto Kūčių stalo”, teatralizuotos Užgavėnės, „Šokim, trypkim, linksmi būkim”, Paskutinio skambučio, Abėcėlės šventė. Pravestas įspūdingas renginys Europos kalbų dienai paminėti. „Su pasaka per Europą”. Projekto „Aš galiu” baigiamasis konkursas „Tai bent šeimynėlė” kartu su kaimynine Degaičių pagrindine mokykla.

Direktorės iniciatyva pedagogams organizuoti seminarai audito metodikos klausimais, suburtos darbo grupės auditui atlikti, ugdymo planui rengti, veiklai planuoti. Per mokslo metus buvo stengiamasi stiprinti pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokytojams, tėvams, skatinti ir palaikyti moksleivių mokymosi motyvaciją. Moksleivius ir tėvus konsultavo psichologė Vanda Benaitienė.
2003 – 2004 m. m. mokyklos veiklos prioritetas – ugdymo proceso organizavimo tobulinimas. Pedagogų tarybos posėdžiuose, metodiniuose užsiėmimuose ieškota būdų, kaip dirbti su skirtingo mokslumo lygio moksleiviais. Siekta tarpdalykinio integravimo siekiant mažinti mokymo krūvius, daug dėmesio skirta pamokų kokybei, efektyviam laiko panaudojimui, individualiam ir diferencijuotam mokymui. Ministerijos lėšomis organizuoti vidaus audito vykdymo mokymai mokyklos pedagogams. Pasirinkta vidaus audito sritis – „Pagalba moksleiviams”. Įsijungta į projektą „Verslumo ugdymas kaimo bendruomenėje” (vadovė D. Juškienė, S. Brasienė, R. Mineikienė, L. Vilčinskienė, A. Bagužienė).

Organizuoti dalykiniai projektai „Mano gimtinė”, sėkmingai dalyvauta rajono olimpiadose: istorijos – VII kl. mokinė Viktorija Mineikaitė laimėjo 1-ąją vietą (vadovė R. Jonkuvienė), biologijos – 8 kl. mokinys Simonas Vėlavičius laimėjo 3-ąją vietą (vadovė R. Motiejūnienė). Įsisteigė jaunųjų miško bičiulių būrelis „Jaunuolynas”, kuriam vadovauja mokytoja R. Motiejūnienė. Būrelį globoja Telšių miškų urėdija ir girininkas – P. Rudnickas.

Kaip visada aktyvūs mokykloje sportininkai (vad. B. Šiaudkulis). Rajono lengvosios atletikos varžybose A. Pučinskas ir E. Dajoraitė iškovojo 1-ąsias vietas šuolyje į aukštį, Paulius Jokubauskas – antrąją vietą. Krepšinio merginų komanda iškovojo 2-ąją vietą. Eigirdžiuose ir Upynoje vykusiuose krepšinio turnyruose užimtos 3-os vietos.

Mokyklos gyvenimą paįvairino nauji renginiai. Mokytoja A. Bagužienė surengė parodas: „Žydėjimas”, „Juoda ir balta”. Mokytojos R. Motiejūnienė, A. Bagužienė, R. Jonkuvienė organizavo viktoriną „Po žemynus ir šalis”, skirtą spaudos atgavimo ir Kalbos metams pažymėti. Maironiečiai ir literatai – Kalbos šventę, popietę „Suteikim žodžiui sparnus” (vadovė Vilma Leipuvienė). Daugelio renginių svečias – klebonas Egidijus Arnašius. Išleidžiama 51 dešimtokų laida.

Aktyvėja mokyklos tarybos veikla, kuriai vadovauja L. Vilčinskienė. Tarybos iniciatyva organizuota akcija „Tiesiu pagalbos ranką”, dalyvauta Kūčių vakaronėje, posėdžiuose svarstyta moksleivių elgesio, lankomumo, nemokamo maitinimo problemos.

2004-2005 m. m. į mūsų pedagogų būrį įsiliejo nauji darbuotojai- direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Jalinskienė, mokytojai – Juzė Baltmiškienė, Rolanda Domarkaitė, R. Skarbalius, socialinė pedagogė Rima Jurevičiutė. Mokslo metų pradžioje įsijungėmė į rajono organizuojamą akciją „Papuoškime mokyklą gėlėmis”. Technologijų ir dailės mokytojų V. Norvilo ir A. Bagužienės bei direktoriaus pavaduotojos pagalbos, patarimų dėka gėlių kompozicijos papuošė koridorius. Vykdant projektą „Kaimo bendruomenės verslumo ugdymas” išdrožinėtas suolas „Krokodilas”, pamėgtas mažųjų ir vyresniųjų moksleivių.

Lietuvių kalbos mokytojų D. Juškienės ir J. Norvaišienės vadovaujami maironiečiai ir jaunieji žurnalistai organizavo Kalbos savaitę, surengė viktoriną „Moki žodį – žinai kelią”, susitikimą su rajono poete Adolfina Varneliene, kuri skaitė savo kūrybos posmus, organizavo ekskursiją – susitikimą su tautodailininku P. Dužinsku. Turiningai paminėjo S. Nėries 100-ąsias metines.
Jaunųjų miškininkų būrelis (vadovė R. Motiejūnienė) surengė mažųjų moksleivių laukiamą gyvūnėlių šventę, skirtą Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. Tai puiki proga pasidžiaugti savo augintiniais, juos parodyti kitiems. Šventę paįvairino kinologas su savo augintiniu. Artėjant Kūčioms ir Šv. Kalėdoms, visa mokyklos bendruomenė įsijungė į projekto „Gerumas mus vienija” veiklą. Vadovaujant socialinei pedagogei R. Jurevičiūtei buvo vykdoma akcija „Ištieskime pagalbos ranką”. Kūčių išvakarėse visi susibūrė į tradicinę vakaronę „Prie balto Kūčių stalo”, kurią vedė D. Juškienė ir 9 klasės mokiniai. Nepamiršti neįgalieji ir seneliai. Moksleiviai parengė dovanėles, deklamavo eiles.

Mokyklos dainininkai ir šokėjai savo grakščiu šokiu ir skambiais balsais pagyvino organizuojamas šventes. Šokėjai dalyvavo ir rajono moksleivių dainų šventėje. Jiems vadovavo mokytojai V. Norvilas ir R. Gustienė. Surengtas moksleivių koncertas Motinos dienai paminėti, 1-10 klasių mokinių popieriaus plastikos kūrybinių darbų paroda „Žiedo kelias” (vadovė A. Bagužienė).
Likus 100 dienų iki mokslo metų užbaigimo, 9 klasės moksleiviai suorganizavo dešimtokams tradicinę „Šimtadienio” šventę.

Susitikime su Telšių vyskupijos Šeimos centro vedėja J. Lekavičiene mergaitės turėjo progos padiskutuoti apie mergaitės orumą, savigarbą. Mokytojų tarybos posėdyje sukurtas integruoto ugdymo modelis ir sėkmingai pritaikytas organizuojant pilietiškumo mėnesį. Paminėta Vasario 16-oji, suorganizuotas susitikimas su Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataru V. Puplausku. Visa mokykla įsijungė į šią šventę: skambėjo posmai ir dainos apie Tėvynę. Renginį vedė istorijos mokytoja J. Baltmiškienė, jai talkino lietuvių kalbos, muzikos, choreografijos mokytojai.
Prieš Šv. Velykas tikybos mokytojos R. Jurevičiūtės ir kunigo V. Buivydo iniciatyva moksleiviams surengtos Rekolekcijos. Kunigų seminarijos klierikai vedė susikaupimo ir dvasinio tobulėjimo pamokas moksleiviams, kalbėjosi su mokytojais. Po birželio 1–osios mokykloje vyko integruotas 5-9 klasių projektas „Labirintas”, suorganizuota turistinė išvyka į „Žvėrinčių”.

Dvidešimt socialiai remtinų moksleivių turiningai praleido laiką Vasaros ir poilsio stovykloje „Ūksmas”. vykdant projektą, kurio koordinatorė R. Motiejūnienė, o vykdytojai A. Bagužienė, B. Šiaudkulis. Stovyklautojai aplankė Žvėrinčių, Varnių regioninį parką, ilsėjosi Gražinos sodyboje bei prie Lūksto ir Platelio ežerų, varžėsi su kaimyninės Degaičių mokyklos stovyklautojais.
Nuo 2002 metų mokykloje yra leidžiamas laikraštis „Mokyklinukas”. Laikraštyje yra apžvelgiami mokykloje vykstantys renginiai, parodos, žurnalistai kelia įvairius probleminius klausimus, o atsakymų ieško savo pašnekovuose, spausdinami moksleivių kūrybiniai darbai.

Modernizuota ir kompiuterizuota mokyklos biblioteka, jai vadovauja bibliotekininkė Adelė Žitaveckienė. Laimėtas projektas VIPT (viešojo interneto prieigos taško įsteigimas), į mokyklos biblioteką atkeliavo 5 nauji kopiuteriai, kopijavimo aparatas, spausdintuvas, skeneris, baldai skaityklai. Projekto koordinatorė – bibliotekininkė A. Žitaveckienė. Mokyklos ir miestelio bendruomenė turi galimybę naudotis internetiniu ryšiu. Joje yra apie 10000 knygų. Dažniausi skaitytojai – mūsų mokyklos mokiniai, studentai, mokytojai. Čia organizuojamos parodos, konkursai, susitikimai, rengiami projektai „Mes atradom pasaką”, „Knygos kaimo bendruomenei”. Kartu su lietuvių kalbos mokytoja organizuoti susitikimai su poete I. Daubariene, aktore V. Kochanskyte, rašytoju J. Lauciumi ir kitais.

Mokykloje buvo organizuojami susitikimai su kunigu ir dainų atlikėju E. Arnašiumi, Kovo 11–osios Akto signataru V. Puplausku, Telšių vyskupijos šeimos centro vedėja J. Lekavičiene, Seimo nariu V. Bukausku, gydytojais S. Naujoku, A. Gudausku ir kitais specialistais bei žymiais žmonėmis, glaudžiai bendradarbiaujama su miestelio bendruomene, Degaičių seniūnija, etnokultūros centru, bažnyčia, Telšių vyskupijos ir parapijos CARITU, kaimyninėmis mokyklomis.
Mokykla sulaukė Telšių rajono savivaldybės paramos mokyklos remonto darbams. Buvo skirta 20000 Lt, už kuriuos išdažyti 4 kabinetai, sporto salė, koridorius, pakeistos paradinės durys. Džiaugėmės, kad pavyko rasti rėmėjų. Labai dėkingi esame už paramą ir pagalbą buvusiam mokyklos mokiniui V. Jakščiui, verslininkui A. Monstavičiui, tautodailininkams V. Dirvonskienei, V. Savickiui ir R. Dubinskui bei kitiems, kurie nuoširdžiai prisidėjo, kad mokyklos 100 – mečio jubiliejui būtų pastatytas stogastulpis, išausta mokyklos vėliava.

Malonu, kad dauguma mūsų mokyklą baigusių mokinių sėkmingai kopia gyvenimo laiptais. Džiaugiamės sportininkais, kurie gynė Lietuvos garbę įvairiose tarptautinėse varžybose. Tai krepšininkės Danutė Kazarinaitė, Apolina Kačinskaitė, bėgikės Nijolė Purvinskytė, Albina Šarpnickaitė, sportinio ėjimo meistras Valdemaras Daukintis, sunkumų kilnotojas Remigijus Kačinskis. Mūsų mokykloje mokėsi ir buvęs švietimo skyriaus vedėjas A. Pilipavičius, Klaipėdos teatro režisierius Ramūnas Kaubrys. O rašytojas R. Kašauskas mokėsi Gintaučių komplekte (mokyt. S. Kašauskienė).

Nemažas būrys pasirinko pedagogo kelią: P. Perminas, A. Simutienė, D. Vitkienė, D. Kačinskytė, R. Rasiulienė, S. Niunevaitė, R. Brasaitė, L. Bumblauskaitė, L. Žilvytytė, L. Varkalytė ir kt. O kiek pro mokyklos duris išėjo medikų, teisininkų, žemdirbių. Svarbu, kad surastas tikrasis kelias, kad darbas su meile dirbamas.

Mokykla ant šimtmečio slenksčio

Šiemet sukanka 100 metų nuo mokyklos įsteigimo Eigirdžiuose.

1905 m. rudenį, pasibaigus ganiavai, pirmasis skambutis sukviečia vaikus į pradžios mokyklą. 1949 m. prasideda pagrindinės mokyklos kelias ir 1952 m. išleidžiama pirmoji septintokų laida.
Pirmųjų ir laidų mokiniai – dabar garbaus amžiaus sulaukę žmonės – ne vienas pasirinko mokytojo kelią ir dirbo šioje mokykloje: Petras Perminas, Adolfina Simutienė, Donata Vitkienė.
1961 m. mokykla tampa aštuonmete, 1993 m. – devynmete ir 1999-2000 m. dešimtmete pagrindine mokykla. 2000 m. išleidžiama pirmoji dešimtokų laida.

2000 m. mokykla pažymėjo 95 metų sukaktį, atidarė mokyklos muziejų, Laiptų galeriją, kurioje pradėti eksponuoti moksleivių ir mokytojų kūrybiniai darbai, parašytas mokyklos metraštis, kuriam medžiagą rinko buvusi šios mokyklos mokinė ir mokytoja Adolfina Simutienė. Jame atsispindi mokyklos kelias nuo 1905 m. valdinės pradžios mokyklos iki šių dienų …

2005-ieji – jubiliejiniai metai. Mokykla pasipuošė stogastulpiu „Eigirdžių mokyklai – 100” (autoriai – tautodailininkas V. Savickis, jam talkino tautodailininkas R. Dubinskas). Sukurtas mokyklos himnas, kurio autorė ir sudarytoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Daubarienė, tautodailininkė Virginija Dirvonskienė išaudė mokyklos vėliavą.
Telšių rajono savivaldybė skyrė lėšų mokyklos remontui, tad Rugsėjo 1-ąją mokytojus ir moksleivius džiugina šviesiomis spalvomis išdažyti kabinetai, sporto salė, naujos paradinės durys.
2005-2006 m.m. mokykloje mokosi 137 mokiniai: 12 priešmokyklinio ugdymo grupėje, 1-4 kl. – 50, 5-10 kl. – 75.

Mokyklai vadovauja Danutė Juškienė, turinti I vadybinę kategoriją, 2004 m. Kauno technologijos universitete apsigynusi viešojo administravimo magistro laipsnį. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui antrus metus dirba Nijolė Jalionskienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

Mokykloje dirba 20 pedagogų. Lietuvių kalbą dėsto mokytoja metodininkė Danutė Juškienė ir vyresnioji mokytoja Vilma Leipuvienė, tikybos ir I klasę moko vyresnioji mokytoja Stanislava Vaičekauskienė, etikos, choreografijos, dailės – vyresnioji mokytoja Raimunda Gustienė, matematikos – vyresnioji mokytoja Stanislava Brasienė, anglų k. – mokytoja Rolanda Domarkaitė, vokiečių k. – vyresnioji mokytoja Saulena Pilitauskaitė (ji pavaduoja Liną Raudienę), rusų k. vyresnioji mokytoja, ilgus metus išdirbusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona-Birutė Bumblauskienė, matematikos – vyresnioji mokytoja Stanislava Brasienė, fizikos – vyresnioji mokytoja Adelė Žitaveckienė. Chemiją, biologiją, gamtą ir žmogų dėsto mokytoja Rita Motiejūnienė, istoriją – vyresnioji mokytoja Juzė Baltmiškienė, informatiką – mokytoja Rima Rakauskienė, technologijas – vyresnysis mokytojas Audrius Skukauskas, geografiją, dailę, technologijas, ekonomiką – vyresnioji mokytoja Audronė Bagužienė, kūno kultūrą – vyresnysis mokytojas Bronislovas Šiaudkulis, muziką – mokytoja Margarita Bidvaitė-Dargužienė. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus moko pedagogė Vaida Kačinskienė, II klasę – vyresnioji mokytoja Biruta Mažeikienė, III klasę – vyresnioji mokytoja Rita Mineikienė, IV klasę – vyresnioji mokytoja Edita Vitkienė.

Mokykloje teikiama profesionali logopedo (Vaida Kačinskienė), socialinio pedagogo (Rima Jurevičiutė) pagalba, sudarytos sąlygos mokiniams paruošti pamokas pailgintos darbo dienos grupėse, kuriose dirba auklėtojos Ona Birutė Bumblauskienė, Rita Mineikienė, Edita Vitkienė. Adelė Žitaveckienė rūpinasi informacijos sklaida, vadovauja mokyklos bibliotekai, kurioje veikia skaitykla ir Internetas.

2000 m. įsteigtas mokyklos muziejus (vadovė – Biruta Mažeikienė), Laiptų galerija (vadovė -Audronė Bagužienė). Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Antanas Bumblauskas rūpinasi mokyklos materialinės bazės saugojimu ir turtinimu, vadovauja aptarnaujančiam personalui (Nuotrauka aptarnaujančio personalo …).

Nuo 2001 metų A.Gedutienės įmonė rūpinasi moksleivių maitinimu, džiugu, kad iš šios įmonės dažnai sulaukiame paramos organizuojant įvairius renginius.

Mokykloje veikia šie būreliai: „Močiutės seklyčia” (B.Mažeikienė), dramos (R.Mineikienė), sporto (E.Vitkienė), „Darbščiųjų rankų” (S.Vaičekauskienė), jaunučių choras (V.Norvilas, dabar Margarita Bidvaitė-Dargužienė), jaunučių šokio ratelis (R.Gustienė), jaunųjų dizainerių (R.Gustienė), anglų k. (R.Domarkaitė), žurnalistų (V.Leipuvienė, R.Domarkaitė), maironiečių (J.Baltmiškienė), jaunųjų miško bičiulių „Jaunuolynas”, „Mokausi būti saugus” (R.Motiejūnienė), mergaičių ansamblis (M.Bidvaitė-Dargužienė), judriųjų žaidimų, krepšinio, jaunųjų šaulių (B.Šiaudkulis), mados šokio studija, liaudies šokių ratelis (R.Gustienė), „Meistrelis” (A.Skukauskas), „Kraitelį kraunu” (A.Bagužienė).

Mokiniai turi galimybę plėsti žinias, įveikti atsilikimą, lavinti praktinius įgūdžius mobiliose grupėse: lietuvių k. gabiems lavinti ir spragoms įveikti (V.Leipuvienė), anglų k. (R.Domarkaitė), kompiuterinė eksperimentinė fizika (A.Žitaveckienė), biologijos, chemijos spragų šalinimui (R.Motiejūnienė), specialiųjų poreikių moksleivių lavinimui (V.Kačinskienė), technologijų, įdomiosios geografijos gabiesiems lavinti (A.Bagužienė), matematikos (S.Brasienė), informatikos (R.Rakauskienė), socialiniams įgūdžiams lavinti, rusų k. (N.Jalionskienė).

Veikia savivaldos institucijos: mokyklos taryba – pirmininkė Loreta Vilčinskienė; mokytojų taryba – direktorė Danutė Juškienė, profsąjungos organizacija – pirmininkė Vilma Leipuvienė pradinių ir 5-10 kl. metodikos rateliai, pirmininkės – Stanislava Vaičekauskienė, Audronė Bagužienė, mokinių komitetas „Branduolys” pirmininkė – VIII kl. mok. Ingrida Rupšlaukytė.

Ir šiemet aktyviai dalyvaujame projektinėje veikloje: vykdomas žalingų įpročių prevencijos projektas „Aitvaras” (Mokytojai R.Motiejūnienė, B.Šiaudkulis, R.Jurevičiutė), parengtas ir įgyvendinamas projektas „Tėvų pramintu mokyklos taku ir aš einu” (vadovė ir koordinatorė direktorė D.Juškienė, vykdytojai B.Mažeikienė, R.Mineikienė, A.Bagužienė, N.Jalionskienė ir kt.).
2005 m. mokykla pakviesta dalyvauti Mokyklų tobulinimo programoje (MTP) „Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas pagrindinėje mokykloje”. Šiais mokslo metais vadovai ir pedagogai tobulins, kels kvalifikaciją seminaruose „Sėkmingo mokymosi link”, „Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas”, juos veda MTP konsultantės (Telšių r. Viešvėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Loreta Gedminienė, Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Jalionskienė). Mokyklų tobulinimo programos dėka bus atnaujinta mokymo bazė moderniomis mokymo priemonėmis.

Antri metai vykdomas vidaus auditas. Šiemet pasirinkta įsivertinimo sritis – „Mokymasis ir ugdymas”. Glaudžiai bendradarbiaujama su kaimyninėmis Nerimdaičių, Degaičių, Upynos, Viešvėnų, Ubiškės, Degaičių, „Džiugo” ir kitomis mokyklomis, Telšių rajono savivaldybe, Švietimo skyriumi, Telšių švietimo centru, Telšių r. Degaičių seniūnija, Degaičių etnokultūros centru, Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia, parapijos ir Telšių vyskupijos CARITU, Eigirdžių miestelio bendruomene, Švietimo kaitos fondu, Pilietinių iniciatyvų centru, rajono laikraščių redakcijomis, regiono televizija.

Džiugu, kad Eigirdžių pagrindinės mokyklos bendruomenė sėkmingai įgyvendina išsikeltus tikslus ir uždavinius, pasiekia gerų mokymosi bei papildomojo ugdymo rezultatų. Tik trumpam stabtelsim ant mokyklos šimtmečio slenksčio ir vėl skubėsim pralenkti laiką, ieškosim vis naujų būdų ir idėjų, kaip žmogaus širdyje Gerumą užauginti…

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 55 guests and no members online