Socialinis pedagogas / mokytojas padėjėjas

Socialinė pedagogė / mokytoja padėjėja – Jurgita Paulauskienė
e. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,. Tel Nr. (8 444) 41698

Socialinio pedagogo darbo tikslas - teikti kvalifikuotą socialinę pagalbą mokyklos bendruomenei, skatinant mokinių savarankiškumą, saviraišką bei iniciatyvumą, stiprinant mokymosi motyvaciją, vykdant prevencinę, projektinę,  savanorišką ir švietėjišką veiklą.

Veikla:
1. Tirti, analizuoti mokyklos socialinių problemų priežastis, padėti jas spręsti bei rūpintis jų prevencija.
2. Konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus), pedagogus.
3. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais (Telšių socialinės paramos ir socialinių paslaugų, psichikos sveikatos centrais, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Telšių apskrities policijos komisariatu, Telšių r. Degaičių seniūnijos specialistais, miestelio bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis).
4. Rengti ir vykdyti prevencinius renginius, projektus ir skatinti neformalią, savanorišką veiklą mokykloje.
6. Koordinuoti mokykloje mokinių nemokamą maitinimą ir pavėžėjimą.
7. Teikti mokiniams, mokytojams, tėvams reikiamą informaciją apie psichologinę, socialinę, medicininę pagalbą teikiančias tarnybas.

 

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo darbo tikslas - padėti ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje.

 • Veikla:
  • Esant poreikiui padeda specialiųjų poreikių vaikams įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti, padedant atlikti mokytojų skirtas užduotis;
  • Pagalbą tėvams, neturintiems socialinių įgūdžių dėl mokinių aprūpinimo mokymuisi reikalingais reikmenimis.
  • Mokinių užimtumas sergant mokytojams, kai nėra pavaduojančių pedagogų.
  • Padeda didelių spec. poreikių mokiniams orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu, mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu.
  • Vykstant socialinei akcijai „Telšiuose antrą klasę baigi – plaukti moki, lydi antros klasės mokinius į Telšių r. „Ateities“ pagrindinės mokyklos baseiną;
  • Mokinių pavėžėjimo dokumentų apskaita.
  • Mokinių nemokamo maitinimo talonų dalijimas ir elektroninio žiniaraščio pildymas.
  • Mokinių iš socialinės rizikos šeimų aprūpinimas mokykliniais reikmenimis ir dokumentų pildymas.
  • Tvarko ES programų „Pienas vaikams“, Vaisių vartojimo skatinimo programa dokumentus.

Mokytojo padėjėjas bendradarbiauja su pradinio ugdymo ir dalykų mokytojais, mokyklos specialistais, administracija, mokinių tėvais.

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO  LAIKAS:

Pareigos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Iš viso val.

Socialinis pedagogas

-

-

-

7.00 - 7.30 10.30 - 13.30 18.30 - 19.30

7.00 - 7.30 10.30 - 13.30 18.30 - 19.30

9 val.

 MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO LAIKAS:

Vaida Kačinskienė

Pareigos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Iš viso val.

Mokytojo padėjėjas

8.00-11.40

-

8.00-11.40

-

8.00-10.40

10 val.

 Adelė Žitaveckienė

Pareigos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Iš viso val.

Mokytojo padėjėjas

9.30-14.00

9.00-14.00

-

9.00-14.00

7.30-13.00

20 val.

2017-2018m.m. individualus socialinės pedagogės darbas su mokiniais iš rizikos šeimų, specialiųjų poreikių mokiniais (konsultacijos)

Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokytojo padėjėjo 2017-2018 m.m. pamokų tvarkaraštis

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 31 guests and no members online